• IMAG0400_cut.jpg
  • IMAG0407_cut.jpg
  • IMAG0397_cut.jpg
  • motocross_foden_ud_sving.jpg
  • motocross_hop_big.jpg
  • motocrosshjelm og banen.jpg
  • motocross_hjulspin.jpg
  • motocross_hop.jpg
  • motocross_paa_banen.jpg

Vedtægter for BSmotocross klub

 

§ 1.

Klubbens Navn: Ballerup Skovlunde motocross klub

Klubbens initialer er : BSMCK
Klubbens adresse er : Kasserens
Banens adresse er: Lautrupvej 4 ”Lautrupgård” indkørsel til Stenladen


§ 2.

Klubben optages under DMU 1-1-1997
1. ”Klubbens formål er at dyrke motocross og fremme interessen for samme blandt børn og unge. Samt styrke kammerat- og fællesskab inden for motorsportens verden”

 

 

§ 3.

1. Som medlem kan optages, der opfylder de af BSMCK fastsatte betingelser.
2. Eksisterende DMU mellemmer samt nye medlemmer skal indmelde sig via DMUs hjemmeside.
3. Ved indmeldelse i foreningen udleveres retningslinjer for banen.
4. Medlemskabet træder i kraft ved kontingent indbetaling, og gælder året ud.
5. Der kan kun indløses DMU licens ifølge DMU´s reglement.


§ 4.

1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer: Formand, Kasser, Baneansvarlig, Miljøansvarlig, Materiel-ansvarlig. Samt 2 suplanter.
2. Bestyrelsen holder møder efter behov.
3. Et vær bestyrelsesmedlem kan indkalde til møde, som skal afholdes senest 8 dage efter indkaldelsen.

 

 

§ 5.

1. Den praktiske afvikling af de af klubbens arrangementer sker af klubbens medlemmer i fællesskab.

 

 

§ 6.

1. Der afholdes årlig generalforsamling medio november, bestyrelsen fastsætter datoen.
2. Generalforsamlingen erhvervets myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal.
3. Bestyrelsen udsender skriftligt indkaldelse til generalforsamlingen, senest 21 dage før den af bestyrelsen fastlagt dato for generalforsamlingen.
4. Generalforsamlingen afholdes af bestyrelsens udpeget lokale.
5. Dagorden for ordinær generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens beretning.
5. Godkendelse af driftregnskab.
6. Ændring af kontigent og gebyrer.
7. Forslag til behandling.
8. Valg af bestyrrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.


6. Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
7. Alle klubbens medlemmer kan deltage ved klubbens generalforsamling. Medlemmer under 15 år skal dog være ifølge en forældre eller værge.

 

 

§ 7.

1. Alle bestyrelses poster samt suppleanter stå til valg hvert år. Hvis ingen stiller op til valg, forbliver bestyrelsen uændret.
2. Ved indkaldelse af suppleant har bestyrelsen ret til omkonstituere sig efter behov.

Efter en sådan omkonstituering skal der udsendes skriftlig orientering til samtlige.

 

 

§ 8.

1. Ekstraordinære generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendig, eller såfremt mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsender begæring til bestyrelsesmedlem, med angivelse dagsorden.
2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter de for ordinær generalforsamling i § 6 fastsætter ekstraordinær generalforsamling, dog skal afholdes senest 30 dage efter at den skriftlige begæring er bestyrelsen i hænde.

 

 

§ 9.

1. Alle beslutninger på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder afgøres ved stemmeflertal.
2. Kun en stemme pr. medlem. Stemmer fra medlemmer under 15 år skal afgives af forældre eller værge.
3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4. Såfremt blot et stemmeberettiget medlem ønsker hemmelig afstemning, skal dette foretages.
5. Ethvert medlem der afgiver sin stemme, kan yderligere afgive stemme på fuldmagt.

 

 

§ 10.

1. Klubben kan kun disponere over klubbens midler med bestyrelsens sammentykke (formand og kasser).

 

 

§ 11.

1. Regnskabsåret følger driftregnskabsåret og går fra 1/11 til 1/11.
2. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse under § 6 stk. 5. 4.a

 

 

§ 12.

1. ændringer af kontingenter og gebyrer for det kommende år, fastsættes på generalforsamlingen under § 6 stk 5. 7.

 

 

§ 13.

1. Alle medlemmer bliver per automatik udmeldt af klubben og DMU d. 31/12
2. Med ønske om udmeldelse før d. 31/12 fortabes et hvert indbetalt beløb.

 

 

§ 14.

1. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem der efter dets mening modarbejder klubbens interesser.
2. Det ekskluderet medlem har dog ret til få forelagt sagen til endelig afgørelse på den først kommende generalforsamling, hvortil formanden er forpligtet til at indkalde vedkommende

 

 

§ 15.

1. Opløsning af klubben kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, med dette som det eneste punkt på dagsordenen. Og hvor 2/3 af klubbens medlemmer er til stede. Og hvor mindst 2/3 stemmer for en opløsning. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne møder frem, skal bestyrelsen inden 5 dage, med mindst 5 dage og højst 14 dages varsel, indkalde til ny generalforsamling, der ligeledes har opløsning af klubben som eneste punkt på dagsordenen. På denne anden ekstraordinær generalforsamling kan opløsning besluttes, såfremt 2/3 ad de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.
2. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde de tilbageværende medlemmer.

 

 

§ 16.

1. Beslutning om ændring af klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor det ved indkaldelsen udtrykkeligt er angivet som et emne til behandling.
2. Ændringerne træder i kraft ved ophævelse af den pågældende generalforsamling.

 

 

§ 17.

Tegningsregl:

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.


Vedtaget 16/11-2016